"1111", "VK_VERSION" => "008", "VK_SND_ID" => "SAMPOPANK", "VK_REC_ID" => "uid100010", "VK_STAMP" => "8", "VK_T_NO" => "14402", "VK_AMOUNT" => "1437.69", "VK_CURR" => "EUR", "VK_REC_ACC" => "", "VK_REC_NAME" => "", "VK_SND_ACC" => "EE823300331234567897", "VK_SND_NAME" => "Tõõgera Leõpäöldi", "VK_REF" => "", "VK_MSG" => "My cool payment", "VK_T_DATETIME" => "2020-12-29T13:55:28+0000", "VK_ENCODING" => "UTF-8", "VK_LANG" => "EST", "VK_MAC" => "pi9sAuDAw26G2976L2OYjaPjeqdjOJVtDy1cGCUJTo1iDG4fiGAIev9l4BASaWweIyphA6S7BoBLxpWKWY8jsyUel63YTLNIYUOW+z/hbYHLmTCQJG14lNAw9xtl75I7BNzvw3ZmgdjOoK9JV7T8Tr23ne++bI2592vvbY8meBX3qh17wcVbPpkIP/sjudHE6xzkVWVkHuonDaho8tA01dl7z/WL8Bvw19E6xT7r61SM8UcWF3RGqzMGTZfeVNnBrTLcM6rTzNJ4fOgbRehyRlO5PrktwO09+46I2MMHBFnrO8sZYVVoueoFVnEsH65LpLePuEe4TtvfQLobLkwW8g==", "VK_AUTO" => "N" ); // STEP 3. Generate data to be verified // ==================================== // Data to be verified is in the form of XXXYYYYY where XXX is 3 char // zero padded length of the value and YYY the value itself // NB! Danske expects symbol count, not byte count with UTF-8, // so use `mb_strlen` instead of `strlen` to detect the length of a string $data = str_pad (mb_strlen($fields["VK_SERVICE"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_SERVICE"] . /* 1111 */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_VERSION"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_VERSION"] . /* 008 */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_SND_ID"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_SND_ID"] . /* SAMPOPANK */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_REC_ID"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_REC_ID"] . /* uid100010 */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_STAMP"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_STAMP"] . /* 8 */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_T_NO"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_T_NO"] . /* 14402 */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_AMOUNT"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_AMOUNT"] . /* 1437.69 */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_CURR"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_CURR"] . /* EUR */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_REC_ACC"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_REC_ACC"] . /* */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_REC_NAME"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_REC_NAME"] . /* */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_SND_ACC"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_SND_ACC"] . /* EE823300331234567897 */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_SND_NAME"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_SND_NAME"] . /* Tõõgera Leõpäöldi */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_REF"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_REF"] . /* */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_MSG"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_MSG"] . /* My cool payment */ str_pad (mb_strlen($fields["VK_T_DATETIME"], "UTF-8"), 3, "0", STR_PAD_LEFT) . $fields["VK_T_DATETIME"]; /* 2020-12-29T13:55:28+0000 */ /* $data = "0041111003008009SAMPOPANK009uid1000100018005144020071437.69003EUR000000020EE823300331234567897017Tõõgera Leõpäöldi000015My cool payment0242020-12-29T13:55:28+0000"; */ // STEP 4. Verify the data with RSA-SHA1 // ===================================== if (openssl_verify ($data, base64_decode($fields["VK_MAC"]), $public_key) !== 1) { $signatureVerified = false; }else{ $signatureVerified = true; } // STEP 5. Display output of the received payment // ============================================== ?>

Payment results

Payment:

Signature: